Voorzitter van de Gemeenteraad

FUNCTIE

Sedert 2007 kiest de gemeenteraad zelf een eigen voorzitter.  Het voorzitterschap gaat niet langer automatisch naar de burgemeester.  De gemeenteraadsleden moeten een kandidaat-voorzitter voordragen:  het kan de burgemeester of een schepen zijn,  maar het kan ook een ander raadslid zijn.

Door de raad de vrije keuze te laten wil men de gemeenteraad versterken als controleur van de uitvoerende mandatarissen (de burgemeester en de schepenen). 

Ook in MERCHTEM leidt de burgemeester niet langer de zittingen van de gemeenteraad.  In januari 2009 heeft burgemeester Eddie DE BLOCK de voorzittershamer doorgegeven aan David DE VALCK.  Toen deze op de gemeenteraadszitting van 31 augustus 2009 de eed aflegde als nieuwe schepen na het onverwachte overlijden van Kris DE PAUW,  werd ik op dezelfde zitting geïnstalleerd als gemeenteraadsvoorzitter.

 

Bij de installatie van de gemeenteraad voor de legislatuur 2013 – 2018 op 2 januari 2013 werd ik opnieuw verkozen tot voorzitter.

TAKEN

De voorzitter beslist tot de bijeenroeping van de gemeenteraad.  Hij bepaalt ook de agenda van de raadszitting in nauw overleg met het college van burgemeester en schepenen en in samenspraak met de diensten van de administratie die de dossiers en agendapunten voorbereiden.

De voorzitter leidt de gemeenteraad en handhaaft de orde in de vergadering.  Hij kan mensen uit de zaal doen verwijderen,  proces-verbaal opmaken tegen een overtreder en die naar de politierechtbank verwijzen.  Hij ondertekent samen met de gemeentesecretaris de notulen van de gemeenteraad (dit is een chronologisch verslag van de besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven).  De voorzitter ondertekent ook de reglementen,  verordeningen,  beslissingen,  enz… die door de gemeenteraad werden aangenomen.

OP VERPLAATSING 

Traditioneel komt de gemeenteraad elke maand (juli uitgezonderd) bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis.  Toen ik voor de eerste keer aantrad als voorzitter kreeg ik echter het idee om één keer per jaar “op verplaatsing” te vergaderen,  in een van onze deelgemeenten.  Er worden dan punten geagendeerd die de betrokken deelgemeente aanbelangen.  In juni 2010 kwam de gemeenteraad bijeen in de gemeenschapslokalen in BRUSSEGEM en in juni 2011 trokken de raadsleden naar de gemeentelijke feestzaal in HAMME.  Op 25 juni 2012 vergaderde de gemeenteraad in PEIZEGEM.

Mijn initiatief kan al op heel wat bijval rekenen.  In BRUSSEGEM,  HAMME en PEIZEGEM tekenden telkens heel wat toeschouwers present.  Missie geslaagd om de lokale besluitvorming wat dichter bij de bevolking te brengen.  Daarom zal er ook in de legislatuur 2013 – 2018 één keer per jaar “op verplaatsing” worden vergaderd.

gmraad